مرتضی اعیان سال 1325 در تهران متولد شد.

او 12 ساله بود که آموزش ضرب را نزده حسین خرسندی آغاز کرد بعد از مدتی به شاگردی

امیر ناصر افتتاح درآمد .

مدتی نیز از محضر استاد سعید هرمزی بهرهای فراوان برد.

او با اساتید بزرگی کار کرده و در کنسرتهای متعددی در اطراف جهان شرکت داشته.