یاد آقاعلی اکبرفراهانی

 از قول استاد داریوش پیرنیاکان

یاد علی اکبر خان فراهانی

استاد علي اكبر خان فراهاني/رديف دان و نوازنده تار

آقا علی اکبر فراهانی مشهور به جناب میرزا متولد 1236 قمری برابر با 1821 میلادی

وفات 1274 قمری برابر با 1857 میلادی

موسیقی دان و نوازنده تار عهد قاجار

سر سلسله خانواده موسیقی و سر رشته ردیف موسیقی ایران در

محدوده یک و نیم قرن اخیر

پدر میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله


برگزیده از

از کتاب نام نامه موسیقی ایران زمین 

مهدی ستایش گر

انتشارات اطلاعات