نسخه‌ شنيداري   از  پاریز   تا    پاریس

محمد  ابراهیم   باستانی   پاریزی

      Az Paliz ta ParisDr Bastani e Parizi-1

از پاریز تا پاری 06 از پاریز تا پاری 05 از پاریز تا پاریس 04 از پاریز تا پاریس 03 از پاریز تا پاریس 02

از پاریز تا پاریس 01

از پاریز تا پاری 12 از پاریز تا پاری 11 از پاریز تا پاریس 10 از پاریز تا پاریس 09 از پاریز تا پاریس 08 از پاریز تا پاریس 07
از پاریز تا پاری 18 از پاریز تا پاری 17 از پاریز تا پاریس 16 از پاریز تا پاریس 15 از پاریز تا پاریس 14 از پاریز تا پاریس 13
از پاریز تا پاری 24 از پاریز تا پاری 23 از پاریز تا پاریس 22 از پاریز تا پاریس 21 از پاریز تا پاریس 20 از پاریز تا پاریس 19
از پاریز تا پاری 30 از پاریز تا پاری 29 از پاریز تا پاریس 28 از پاریز تا پاریس 27 از پاریز تا پاریس 26 از پاریز تا پاریس 25
از پاریز تا پاریس 33 از پاریز تا پاریس 32 از پاریز تا پاریس 31