کمانچه علی اصغر بهاری 1

کمانچه علی اصغر بهاری 2

کمانچه علی اصغر بهاری 3

علی اصغر بهاری

متولد 1284و متوفی بسال 1374  

از استادان موسیقی ایرانی و نوآزنده برجسته ساز کمانچه می باشد وی سابقا در گروه اساتیدبه همراه فرامرز پایور، جلیل شهناز، محمد موسوی و محمد اسماعیلی همکاری داشت

در طول تاریخ پس از مشروطه به دلایلی که بازگویی آنها در این مجال نمی گنجد ، کمانچه به تدریج از موسیقی ایرانی به کنار رفت و جای خود را به ویلن داد ولی بعدها با تشویق روح الله خالقی بار دیگر مردم صدای کمانچه را با ساز علی اصغر بهاری شنیدند.