در مورد این ساز:

دوزله
اين ساز متشكل است از دو لوله مسي (و گاه نئي يا از جنس پَردال يا استخوان قلم مرغان ديگر) كه به موازات به  هم بسته و محكم شده است. هر يك از لوله ها داراي قميشي يك زبانه و مستقل از ديگري است. در طول هر لوله شش سوراخ تعبيه شده به طوري كه سوراخها همواره در كنار هم قرار مي گيرند. انتهاي تحتاني لوله ها مانند تمام سازهاي بادي كه تاكنون ديده ايم بازاست. دوزله به طولهاي مختلف ساخته مي شود. (كوچك ترين  نوع ساخته شده به طول 22 سانتيمتر و قطر حدود 2 سانتيمتر است).
وسعت ساز حدود دو اكتاو است كه بسته به بزرگي و كوچكي ساز در ميدان صدائي متفاوت قرارمي گيرد.
دوزله سازي است محلي و از انواع بادیهاي يك زبانه اي است.
در بعضي نقاط ايران اين ساز را جفته يا جفتي مي نامند.