گاتاها 

  سروده های  آسمانی زرتشت

     

 mp3

گاتا-05 A گاتا-04 B گاتا-04 A گاتا-03 B گاتا-03 A گاتا-02 B گاتا-02 A گاتا-01 B گاتا-01 A