در مورد این ساز:

چُگور سازی است از خانواده سازهای زهی مقید از رده تنبور که به آن دوتار نیز می گویند. چگور مرکب از یک قطعه چوب مجوف به شکل عودی کوچک است که دارای پنج وتر می‌باشد. ساختمان این ساز تشکیل می شود از یک کاسه طنینی گلابی شکل و دسته ای مانند دسته تنبور. کاسه اش از سه‌تار بزرگ‌تر است . دو تار فلزی دارد و به همین سبب به آن دوتار می گویند.

نواختن این ساز هنوز هم میان ترکمانان و اهالی آذربایجان ایران رایج است چگور نزد عاشیق‌ها در آذربایجان قُپوز نامیده می‌شود و سازیست شبیه ساز باغلاما.

منابع

1.            فرهنگ فارسی معین و دهخدا.

2.            سرای فرهنگ