سرگذشت موسیقیشاهنامه فردوسینسخه‌ شنيداري شاهنامه فردوسي

صادق هدایتکلیات سعدینسخه‌ شنيداري کلیات سعدی

علی دشتیدیوان حافظنسخه شنیداری غزلیات حافظ

آثار احمد کسروی فروغی بسطامینسخه شنیداری مثنویی معنوی

هوشنگ معین زادهعمر خیام نیشابوری نسخه شنیداری آیا خدا مرده است

 پروین اعتصامیدیوان حاج ملاهادی نسخه شنیداری بیست و سه سال

 شاه نعمت الله ولی شیخ رضا طالبانی ازپاریز تا پاریس - باستانی پالیزی

دیوان ایرج میرزا ابوسعیدابوالخیرگاتاها یا سروده های آسمانی زرتشت

ذبیح الله منصوریقصه های هزارویک شبنسخه شنیداری امپراتوری ایران

عطار نیشابوریقزلباشان  در ایران  نسخه شنیداری امپراتوری کورش

فروغ فرخزاد عبید زاکانی

خاقانی شروانییکصد جنگ بزرگ تاریخ

 ملک الشعرای بهارسعیدی سیرجانی

 محمدحسین شهریار