.استاد مرتضی حنانه به نحو شایسته ای موسیقی طنز را با خود همراه داشته است كه این امر ناشی از حساسیت های كارگردان این فیلم و آهنگسازان آن بوده است. جاوید با بیان این كه آهنگسازی بر روی كلام طنز، موسیقی طنز به شمار نمی رود در خصوص آهنگسازی مجموعه زندگی به شرط خنده یاد اور شد: موسیقی هر مجموعه ای باید بیانگر محتوای اثر مورد نظر باشد ،‌‏در حالی كه مجموعه طنز زندگی به شرط خنده از موسیقی طنز برخوردار نیست ، بلكه ترانه ای است كه آهنگ آن را برداشته اند و كلام طنز را جایگزین آن كرده اند و ترانه ای كه برای این مجموعه در نظر گرفته شده است، هر چند مطلوب است ، اما جدی به نظر می رسد. وی ادامه داد: آهنگسازان برای ساخت موسیقی مجموعه های طنز،‌‏نباید در جهت ارائه اثری ۸ و ۶ اقدام به آهنگسازی كنند چرا كه آهنگسازی برای این نوع

 آن دست یابند. وی با بیان این كه از رنگ ها و چهار مضراب ها برای ساخت موسیقی طنز در مجموعه های تلویزیونی و رادیویی بهره گرفته می شود افزود: در برخی از برنامه ها از موسیقی محلی ایران و رنگ های و چهار مضراب های گوناگون استفاده می شود عنوان موسیقی طنز را به آن اختصاص میدهند این در حالی است كه موسیقی طنز نیازمند اصول و تخصص های لازم است. جاوید با بیان این كه ساخت موسیقی طنز ازدیگر انواع موسیقی برای آهنگسازان دشوار تر است تصریح كرد: موسیقی مجموعه های تلویزیونی و اثار سینمایی طنز در مقایسه با دیگر انواع موسیقی نیازمند بهره گیری از تخصص های لازم است به طوری از آهنگسازان این آثار باید بیش از بیش از تفكر ودانش خود برای ساخت موسیقی آثار طنز بهره ببرند. وی در ادامه با اشاره به فیلم جعفر خان از فرنگ آمده كه با بهره گیری از موسیقی طنز ساخته شده بوده است ، تصریح كرد: این فیلم آهنگسازی